توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی بازاریابی سیاسی در 29 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

بازاريابی سياسی چیست

تبارشناسی بازاریابی سیاسی

اهداف بازاریابی سیاسی

بازاریابی سیاسی و بازاریابی تجاری

ابزارهای بازاريابی سياسی

شباهت های بازاريابی كسب و كار و بازاريابی سياسی

تفاوت های بازاريابی سياسی و بازاريابی كسب و كار

 

بخشی از متن

مقدمه

بازاريابی سياسی يك واحد سازمانی برای ارتباطات سياسی و يا مجموعه ای از فراينـدهای ايجاد و برقراری رابطه و ارايه ارزش به رای دهندگان را در بر می گيرد كه به دنبال مديريت رابطه به نحوی هستند كه هم برای سازمان و هم برای ذينفعان آن سودمند باشد.

بازاریابی در گذشته بیشتر برای مبادلات تجاری و فروش بهتر کالاها استفاده می شد اما امروزه بازاریابی سیاسی وارد عرصه نوینی از مبادلات ایده بنیاد شده است که می تواند به مدیریت جامعه مشتریان یک ایده و مفهوم بپردازد.

طرح این موضوع درسیاست خارجی و فعالیت های بین المللی کشورها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اینکه یک کشور به عنوان یک بازیگر عامل چگونه به بسط و توسعه حوزه قدرت خود مبادرت می کند و در این راستا از چه مهارت ها و ابزارهای استفاده می کند قابل مطالعه و بررسی است.

بازاريابی سياسی چیست

در نظام های سياسی رقابت ميان بازيگران سياست با هدف دستيـابی به قـدرت و يـا اثرگذاری بر تصميمات درون حزبـی تـا حـد زيـادی بـه نحـوه بازاريـابی آنهـا از خـود و فعاليت های سياسی، عمومی و اجتماعی شان در برابر افكار عمومی بستگی دارد.

بايد توجه داشت كه در سياست و به خصوص در نظام های مردم سالارانه، بـزرگ تـرين مشـكل عـدم اطمينان محيطی است كه خود متأثر از پيچيدگی زياد عناصر متعدد محيط سياسی اسـت. از اين رو، بدون ارزيابی موقعيت خود، احتمال موفقيت يا شكست در دستيـابی بـه اهـداف موردنظر و بهترين راهبرد برای انتخاب شدن در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

بازاريابی سياسي ابزارهای كارآمدی برای غلبه بر ايـن مشـكلات در اختيـار سـازمان هـای سياسی و كانديداها قرار می دهد و با بهره گيری از چهارچوب منسجم بازاريابی و با تعديل مفاهيم اصلی بازاريابي تجاری، به نحوی كه در محيط های سياسی و برای احزاب يـا افـراد سياسی قابل كاربرد باشد، كمك بزرگی به فعاليت های ترويجی و تبليغی سياسی كه پيش از اين با استفاده از انديشه ها و تاكتيك های سنتی علوم سياسی انجام می شد، می كند.

برای بازاريابی سياسی كه در معنای كلی متـرادف بـا بـه كـارگيری اثـربخش بازاريـابی تجاری در فرايندهای سياسی است، در طول دو دهه اخير تعاريف بسياری ارايه شده است. اين مجموعه تعاريف را نمی توان از سير تحول خود بازاريابی تجاری جدا دانسـت.

تـا دو دهه پيش، تعاريف بازاريابی تنها بر آميخته بازاريابی متمركـز بـود: «فراينـد برنامـه ريـزی و اجرای قيمت گذاری، ترفيع، ترويج و توزيع عقايد، كالاها و خدمات برای ايجـاد مبـادلاتی كه اهداف فردی و سازمانی را برآورده سازد.»

اما در سال هاي اخيـر ايـن تعريـف تغييرات زيادی پذيرفته است. هاگز و دان دو صاحبنظر در ايـن حـوزه در تـلاش جهـت ارايه تعريف جامعی از بازاريابی سياسی، تمامی تعاريف اصلی ارايه شده در اين خصـوص را از ابتدای دهه 1990 را بررسی نمـوده انـد .

هاگز و دان با تركيب اين تعاريف، تعريف جامعی ارايه داده اند كـه مـی توان آن را بـه عنوان آخرين و جـامع تـرين تعريـف بازاريـابی سياسـی پـذيرفت.

«بازاريابی سياسی يك واحد سازمانی برای ارتباطات سياسی و يا مجموعه ای از فراينـدهای ايجاد و برقراری رابطه و ارايه ارزش به رای دهندگان را در بر می گيرد كه به دنبال مديريت رابطه به نحوی هستند كه هم برای سازمان و هم برای ذينفعان آن سودمند باشد.»

و ...